Overzicht

 • Bijeenkomst 1 maandag 6 november 2023
  15:00 - 17:00 uur
 • Bijeenkomst 2 dinsdag 28 november 2023
  15:00 - 17:00 uur
 • Bijeenkomst 3 woensdag 10 januari 2024
  15:00 - 17:00 uur
 • Bijeenkomst 4 maandag 22 januari 2024
  15:00 - 17:00 uur
 • Bijeenkomst 5 donderdag 8 februari 2024
  15:00 - 17:00 uur
 • Locatie Praktijkschool het Bolwerk
 • Certificaat Ja
 • Adres Teresastraat 2A, 4336 LM Middelburg
 • Max. aantal deelnemers 25
 • Uiterste inschrijfdatum woensdag 1 november 2023
 • Studielast 10
 • Trainer Ria Goedhart
 • Meer informatie? g.jansen@ozeo.nl
€ 1.-
per persoon, incl. btw.

Inhoud

Een belangrijk onderdeel van het praktijkonderwijs is het aanleren van arbeidsvaardigheden, d.m.v. diverse stageperiodes. In de bovenbouw worden deze aangeleerde vaardigheden in de praktijk toegepast. Helaas vallen de NT2 leerlingen nu vaak op stage uit.
Dit kan komen door een nog te grootte taalachterstand waardoor ze zich niet sociaal kunnen mengen met, op de juiste manier vragen stellen en of antwoord geven aan
collega’s/stagebegeleiders. Wat ook van invloed kan zijn is de verwachte rol van de stagiaire/leerling binnen de Nederlandse cultuur, deze is soms zo verschillend met die van hun eigen cultuur.

Het geven van extra NT2 taalonderwijs naast het reguliere taalprogramma is voor de
taalontwikkeling van anderstalige leerlingen zeer positief, echter zijn deze taalmethodes
voornamelijk gericht op de algemene taalontwikkeling van de leerling en niet op de sociale
interactie en de spreektaal op de werkvloer.

 

Modules

Visie op taalontwikkeling en meertaligheid

Aan de hand van recente theoretische inzichten wordt de kern van taalontwikkeling en meertaligheid geschetst. Met deze kennis kijken we wat dit betekent voor de visie op taalontwikkeling en meertaligheid op de praktijkschool en meer specifiek met betrekking tot het voorbereiden en begeleiden van de leerlingen op hun stageadressen. We maken kennis met de theoretische achtergronden van talengericht vakonderwijs. We hanteren tijdens deze bijeenkomst de volgende twee vragen:

a. Wat weten we over taalontwikkeling en meertaligheid in relatie tot alle andere
ontwikkelingsgebieden?
b. Wat betekent dit voor de inrichting van het onderwijs op de praktijkschool en meer
specifiek met betrekking tot het voorbereiden en begeleiden van de leerlingen op hun
stageadressen?

Praktische toepassing van talengericht vakonderwijs

Deze bijeenkomst gaat over de praktische toepassing van talengericht vakonderwijs. Daarbij draait het om belangrijke strategieën die richting geven aan het lesgeven in een meertalige context: leren in interactie, taalsteun en leren in context. We verkennen de mogelijkheden voor toepassingen binnen de praktijkschool. De volgende vragen komen aan de orde:

a. Waarom zijn de drie strategieën zo belangrijk en hoe geef je dat vorm in onderwijs aan
meertalige leerlingen?
b. Hoe kun je dit praktisch vormgeven binnen het onderwijs op de praktijkschool?
Sociaal Emotioneel Leren. Aan de hand van internationale inzichten
over het belang van Sociaal-Emotioneel Leren (SEL) onderzoeken we de betekenis ervan voor leerlingen met een diversiteit aan ervaringen en etnische- en taalkundige achtergronden. We hanteren daarbij de volgende vragen:

a. Welke competenties onderscheiden we en welke zijn met name van belang voor
leerlingen die stage gaan lopen?
b. Welke ondersteuning hebben de nieuwkomersleerlingen van de praktijkschool nodig om
deze competenties zich eigen te maken en hoe bieden we deze aan?

Trauma

Door intensief onderzoek naar de impact van trauma is er de
laatste jaren veel nieuwe kennis ontstaan. Naast het delen van deze nieuwe kennis richten we ons in deze bijeenkomst op de actieve rol van de school en de leraar in het ondersteunen van leerlingen met traumatische ervaringen. De volgende vragen staan daarbij centraal:

a. Welke invloed hebben traumatische ervaringen op de ontwikkeling van leerlingen?
b. Wat kan de school en de leraar (in samenwerking met ouders en derden) doen om hun
veerkracht te vergroten?

Bijeenkomst over samenwerking met ouders en begeleiders op de stageadressen

Vanuit de wetenschap dat samenwerking binnen de ecologie van leerlingen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling is er een streven naar educatief partnerschap. Voor ouders van leerlingen met een vlucht- migratieachtergrond is dit niet altijd vanzelfsprekend. Voor ouders en de begeleiders op de
stageadressen is een goede voorbereiding van belang. Tijdens deze bijeenkomst staan de
volgende vragen centraal:

a. Hoe start je een samenwerkingsrelatie met ouders ten gunste van de cognitieve en
sociaal emotionele ontwikkeling en op welke wijze kunnen zij voorbereid worden op het
ondersteunen van de leerlingen bij het stagelopen?
b. Op welke wijze kunnen we de begeleiders op de stageadressen meenemen in een juiste
ondersteuning van de nieuwkomersleerlingen?

Trainer
Ria Goedhart

Ria Goedhart is sinds 2005 werkzaam als docent bij Hogeschool Utrecht in het Educatieve Domein. Sinds 2015 ligt haar focus op het opleiden en ondersteunen van leraren in het onderwijs aan nieuwkomers. In haar onderzoek richt zij zich op educatief partnerschap in een meertalige context.

Ria is verbonden aan het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs en het lectoraat Normatieve Professionalisering. Zij onderzoekt de responsieve houding van leraren in het basisonderwijs met betrekking tot de thuistaal en de culturele achtergronden in hun communicatie met ouders.

Gelijke onderwijskansen is voor Ria een belangrijke drijfveer. Dat is terug te vinden in haar boek ‘Samenleren op een superdiverse school’, maar ook in haar werk als ontwikkelaar en docent van de cursus Begeleiden van Nieuwkomers op school (SvO), het programma Sociale Integratie voor (jong) volwassen nieuwkomers en de minor Nieuwkomersonderwijs voor de pabo. Voor haar werk is Ria altijd op zoek naar nieuwe kennis en goede praktijkervaringen om leraren te kunnen ondersteunen in hun onderwijspraktijk.